Impressum

Impressum

Cutaho­lic — Fri­seur­sa­lon
Alaun­stra­ße 49
01099 Dres­­den-Neu­stadt

Geschäfts­füh­rer: Mario Wel­ler
Meis­ter im Fri­seur­hand­werk
Titel ver­lie­hen in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land / Hand­werks­kam­mer zu Leip­zig

Tele­fon: 0351 — 4045151
E‑Mail: cutaholic@web.de

Fir­men­sitz: Dres­den-Neu­stadt (Sach­sen)
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Dres­den, HRB 0424529
Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: 20228605922